top of page

Acerca de

מהלך השקפה - מורות מובילות משנות מציאות
איריס סבג 

מרכז פסג"ה באר שבע מעמיד על סדר היום, זו השנה השישית, את מהלך השקפה "מורות מובילות משנות מציאות". המהלך מזמן למידה של מורות עמיתות המתרחשת באמצעות שיח פדגוגי פורה, החוקר את הפרקטיקה בקהילה מקצועית.

שיח פדגוגי פורה הוא שיח הממוקד בהוראה ובלמידה בכיתות. שיח זה מבוסס על ייצוגים עשירים של הנעשה בכיתה, המאפשרים "לפתוח את דלת הכיתה" ולחקור במשותף את המתרחש בה, תוך דיון מעמיק ומרובה נקודות מבט באתגרים לצד בחינה ביקורתית של חלופות (Horn & Little, 2010; Lefstein & Snell, 2014).

על מנת לקדם שיח פדגוגי פורה כתרבות למידה, יש לטפח מנהיגות שתוביל אותו, לנהל מערך פיתוח מקצועי משמעותי, לייצר סדירויות ותשתיות שיתמכו בו, להתגבר על נורמות שחותרות תחתיו ולפתח ידע, כלים וחומרים, כל אלה יתרמו להשבחת תהליכי הוראה-למידה והערכה.

מהות המהלך לטפח מנהיגות ביניים פנים וחוץ בית ספרית, לתוך קהילות המורות בעיר באר שבע, אשר תרחיב את מעגלי ההשפעה בארגון.

בשנה"ל תשפ"ב פועלות בבאר-שבע והסביבה  29 קהילות ב-11 בתי ספר בתחומים שפה, מתמטיקה ומוטיבציה.

לקריאה על תהליכי ההובלה לאורך השנים, דגמים שפותחו, יוזמות וכן מיקודים לשנה הנוכחית, אתן מוזמנות ללחוץ כאן הפנייה לאתר

bottom of page