top of page
יחידת הערכה

לידיה אלכסנדרוביץ ואלאנורה גורנשטיין

הערכה  משמשת בסיס לתהליכי קבלת החלטות באמצעות איסוף נתונים שיטתי ובאמצעות שימוש בכלים מגוונים: כמותיים, איכותניים, מסורתיים ודיגיטליים.

מרכז הערכה בפסג"ה באר שבע מוביל תפיסה של "תרבות הערכה": תרבות המאפשרת שימוש בנתוני הערכה ככלי לתכנון פיתוח מקצועי מיטבי לסגלי הוראה המותאם לצרכים המשתקפים בנתונים, בבחינת קבלת החלטות פדגוגיות מבוססות נתונים. המרכז מסייע  בזיהוי גורמים מקדמים ומעכבים  בהובלת חידושים ושינויים במערך הפיתוח המקצועי במרכז פסג''ה. המרכז שואף להיות רלוונטי, אובייקטיבי, שקוף ואיכותי.

בכל תהליך הערכה מתקיימים 5 מרכיבים עיקריים: בחינה שיטתית, הפעלה (ביצוע), תוצאות, השוואה לסטנדרטים (סמויים או גלויים) וכן שיפור וקבלת החלטות. פעולות ההערכה מתקיימות באופן מעגלי ומיועדות לקידום ולפיתוח המקצועי של מורים.

מטרות ויעדים: תהליך זה מתחיל מהצבת מטרות ויעדים על בסיס איתור צרכים בשטח.

תשומות: השקעת תשומות הולמות את צורכי התהליך.

להלן 5 שלבי הערכה שאנו מפעילים במרכז אל מול פתרונות למידה (השתלמויות) בפיתוח המקצועי:

משוב: ניתוח ממצאי הערכה והכנת דו''ח מפורט הכולל את כל המרכיבים.

מדידה והערכה: ביצוע בפועל של הערכת תהליכים.

התאמה ושינוי: דיון בממצאים וקבלת החלטות על הצבת מטרות ויעדים חדשים.

bottom of page